Contact us

CONTACT US

Foshan FUFUJING Plastic & Hardware Co., Ltd

  • Address INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, PINGLIU ROAD, XIADONG YONGKOU, PINGZHOU, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA
  • Tel (+86)757 86712308
  • E-mail admin@fufujing.com
Chat Online 编辑模式下无法使用
Chat Online inputting...